دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید محمد   حاجی مولانا

پست الکترونیکی : molana@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مهندسی صنایع

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی صنایع

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/09/18

سید محمد حاجی مولانا

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

^